دانلود کتاب خانواده دراسلام

خانواده، از مهم ترین و اساسی ترین واحدهای اجتماعی است. حق تشکیل آن در همه ی مذاهب و ادیان جزوِ حقوق طبیعی انسان ها و دارای مشروعیّت و رسمیّت است. در کتاب خانواده در اسلام دنبال می کنیم بررسی و ارائه ی نظر اسلام درباره ی خانواده و هم چنین بیان مقاصد و اهداف، معیارهای تشکیل آن و مشی و روش های زوجین در گذران زندگی مشترک.