دریافت پایان نامه بررسی اثرات شایسته سالاری در صنعت لاستیک

دریافت پایان نامه بررسی اثرات شایسته سالاری در صنعت لاستیک

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۳۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۲۰

دریافت پایان نامه بررسی اثرات شایسته سالاری در صنعت لاستیک

 

دانلود بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

 

چکیده:            

هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک است. به این منظور، کارشناسان صنعت لاستیک برابر با ۲۶۰۰ نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جوامع محدود، تعداد ۳۳۵ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی است. داده‌های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه محقق­ساخته و بر اساس
شاخص ها و مدل مفهومی، جمع‌آوری گردید. در بومی­ سازی این مقیاس­ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج­، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء­شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهای آماری، تأییدکننده فرضیه­ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی که رابطه تمامی عوامل موثر بر شایسته سالاری مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء­شده تبیین­ کننده ­های مناسبی از توسعه فرهنگ شایسته سالاری بوده­ اند.

واژگان‌کلیدی: شایسته سالاری، شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۳

۲-۱ بیان مسئله ۴

۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷

۴-۱ اهداف تحقیق ۱۰

۱-۴-۱ هدف کلی ۱۰

۲-۴-۱ هدف اختصاصی ۱۰

۵-۱ پرسش تحقیق ۱۰

۶-۱ مدل مفهومی تحقیق ۱۱

۷-۱ فرضیه تحقیق ۱۲

۸-۱ روش تحقیق ۱۲

۱-۸-۱ جامعه آماری و حجم نمونه ۱۲

۹-۱ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۱۳

۱۰-۱ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش ۱۳

۱-۱۰-۱: شایسته سالاری ۱۳

۲-۱۰-۱ شایسته گزینی ۱۴

۳-۱۰-۱ شایسته پروری ۱۵

۴-۱۰-۱ شایسته داری ۱۵

۱۱-۱ ساختار تحقیق ۱۶

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۷

۲-۲ بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق ۱۸

۱-۲-۲- تعریف شایستگی ۱۸

۱-۱-۲-۲ ضرورت‏های شایسته سالاری ۳۰

۲-۱-۲-۲ مبانی و اصول شایسته سالاری ۳۰

۳-۱-۲-۲ محدودیت‏های شایسته سالاری ۳۱

۴-۱-۲-۲ ابعاد شایسته‏ سالاری ۳۲

۵-۱-۲-۲  شایسته‏ خواهی ۳۳

۶-۱-۲-۲ شایسته ‏یابی ۳۴

۷-۱-۲-۲ شایسته گزینی ۳۵

۸-۱-۲-۲  شایسته‏ گماری ۳۸

۹-۱-۲-۲  شایسته ‏پروری ۳۹

۱۰-۱-۲-۲ شایسته‏ داری ۴۰

۱۱-۱-۲-۲ بررسی و مقایسه فراگرد شایسته سالاری و ناشایسته ۴۴

۱۲-۱-۲-۲ شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن ۴۷

۳-۲ بخش دوم جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک) ۴۹

۱-۳-۲ معرفی صنعت لاستیک ۴۹

۱-۱-۳-۲ شرکت لاستیک البرز (کیان تایر) ۵۰

۲-۱-۳-۲ شرکت ایران یاسا تایر ورابر ۵۰

۳-۱-۳-۲ شرکت ایران تایر ۵۱

۴-۱-۳-۲ لاستیک دنا ۵۱

۵-۱-۳-۲ شرکت لاستیک پارس ۵۲

۶-۱-۳-۲ گروه صنعتی بارز (مجتمع صنایع لاستیک کرمان) ۵۲

۷-۱-۳-۲ شرکت آرتاویل تایر ۵۲

۸-۱-۳-۲ شرکت لاستیک یزد (یزد تایر) ۵۳

عنوان صفحه

۹-۱-۳-۲ شرکت کویر تایر ۵۳

۴-۲ پیشینه تحقیق ۵۴

۱-۴-۲ تحقیق های داخلی ۵۴

۲-۴-۲ تحقیق های خارجی ۵۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۱-۳ مقدمه ۵۹

۲-۳ روش تحقیق ۵۹

۳-۳   جامعه آماری و روش نمونه گیری ۶۰

۴-۳ ابزار گرد آوری و روش جمع‌آوری داده‌ها ۶۱

۵-۳ روایی (اعتبار) ۶۳

۶-۳ پایایی (اعتماد پذیری) ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها(یافته¬ها)

۱-۴ مقدمه ۶۷

۲-۴ بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۶۸

۱-۲-۴ توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی ۶۹

۲-۲-۴ توزیع افراد نمونه بر حسب میزان تحصیلات ۷۰

۳-۲-۴ توزیع افراد نمونه بر حسب سابقه کار ۷۲

۴-۲-۴ بررسی نرمال بودن داده¬ها ۷۳

۳-۴ آزمون فرضیه اول ۷۶

۴-۴ آزمون فرضیه دوم ۷۸

۵-۴ آزمون فرضیه سوم ۸۰

۶-۴ اولویت¬بندی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک به ترتیب اهمیت ۸۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

فهرست جدول ها

جدول ۱-۳ مولفه ها و پرسش های مربوط به هر بعد ۶۰

جدول ۲-۳ پایایی پرسشنامه ۶۳

جدول ۳-۳ ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به تفکیک متغیرها ۶۴

جدول ۱-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ۶۸

جدول ۲-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی ۶۹

جدول ۳-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات ۷۰

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار ۷۲

جدول ۵-۴ بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ۷۴

جدول ۶-۴ آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته گزینی و شایسته سالاری ۷۶

جدول ۷-۴ الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته گزینی ۷۷

جدول ۸-۴ آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته پروری و شایسته سالاری ۷۸

جدول ۹-۴ الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته پروری ۷۹

جدول ۱۰-۴ آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته داری و شایسته سالاری ۸۰

جدول ۱۱-۴ الویت بندی سوالات مربوط به م تغیر شایسته داری ۸۱

جدول۱۲-۴ نتایج حاصل از آزمون فریدمن ۸۲

جدول۱۳-۴ مقایسه میانگین رتبه هریک از عوامل ۸۳

جدول(۱-۵) نتایج آزمون فرضیه ها ۸۵

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل ۵-۱ مدل مفهومی تحقیق ۱۱

نمودار ۱-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ۶۷

نمودار ۲-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی ۶۸

نمودار ۳-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات ۷۰

نمودار ۴-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار ۷۱

جدول(۱-۵) نتایج آزمون فرضیه ها ۸۴

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه ۳
۲-۱ بیان مسئله ۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۴-۱ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴-۱ هدف کلی ۱۰
۲-۴-۱ هدف اختصاصی ۱۰
۵-۱ پرسش تحقیق ۱۰
۶-۱ مدل مفهومی تحقیق ۱۱
۷-۱ فرضیه تحقیق ۱۲
۸-۱ روش تحقیق ۱۲
۱-۸-۱ جامعه آماری و حجم نمونه ۱۲
۹-۱ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۱۳
۱۰-۱ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش ۱۳
۱-۱۰-۱: شایسته سالاری ۱۳
۲-۱۰-۱ شایسته گزینی ۱۴
۳-۱۰-۱ شایسته پروری ۱۵
۴-۱۰-۱ شایسته داری ۱۵
۱۱-۱ ساختار تحقیق ۱۶
[divider] [/divider]

لطفاً به این نکات توجه فرمایید:

۱– تمام محصولات فروشگاه به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ این محصول، همان لحظه قادر به دریافت محصول خواهید بود. این فرایند کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام میپذیرد.

۲- جهت پرداخت مبلغ این محصول شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ محصول را پرداخت نمایید.

پشتیبانی

[divider] [/divider]

 

دانلود بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *