ترجمه مقاله انگلیسی

مقاله ترجمه شده تغییرات اقلیمی، نقش انسان، حفظ سواحل مرجانی

مقاله ترجمه شده تغییرات اقلیمی، نقش انسان، حفظ سواحل مرجانی عنوان انگلیسی مقاله: Climate change, human impact and the resilience of coral reef عنوان فارسی مقاله: تغییرات اقلیمی، تاثیرات انسان، حفظ سواحل […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی دینامیک زلزله در سوماترا و نظریه زمین در حال گسترش

ترجمه مقاله انگلیسی دینامیک زلزله در سوماترا و نظریه زمین در حال گسترش عنوان انگلیسی مقاله: Sumatra Earthquake Dynamics and Expanding Earth theory عنوان فارسی مقاله: دینامیک زلزله در سوماترا و نظریه […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی ارتباط تغییر اقلیمی و هیدرولوژی تالاب های کوچک

ترجمه مقاله انگلیسی ارتباط تغییر اقلیمی و هیدرولوژی تالاب های کوچک عنوان انگلیسی مقاله: Uncertainty assessment of climate change impacts on the hydrology of small prairie wetlands عنوان فارسی مقاله: ارزیابی احتمالی […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی مسئولیت بین المللی آسیب های زیست محیطی

ترجمه مقاله انگلیسی مسئولیت بین المللی آسیب های زیست محیطی عنوان انگلیسی مقاله: Study the developments of international responsibility arising from environmental damage عنوان فارسی مقاله: بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی تغییرات آب و هوایی، خطرات و اسکان انسانی

ترجمه مقاله انگلیسی تغییرات آب و هوایی، خطرات و اسکان انسانی   عنوان انگلیسی مقاله: Climate change, related hazards and human settlements عنوان فارسی مقاله: تغییرات اقلیمی، خطرات مرتبط و اسکان انسان […]

ترجمه مقاله انگلیسی

مقاله ترجمه شده در مورد موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی

مقاله ترجمه شده در مورد موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی عنوان انگلیسی مقاله: A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversity عنوان فارسی مقاله: یک مدل انتخاب-موتاسیون دو […]