ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله مقایسه کشت پروتوپلاست براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس

ترجمه مقاله مقایسه کشت پروتوپلاست براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس عنوان انگلیسی مقاله: PROTOPLAST CULTURE AND FUSION BETWEEN BRASSICA CARINATA AND BRASSICA NAPUS عنوان فارسی مقاله: ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در گیاه پنتانما ایندیکوم لینگ

دریافت ترجمه مقاله ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در گیاه پنتانما ایندیکوم لینگ عنوان انگلیسی مقاله: Micropropagation and in vitro flowering in Pentanema indicum Ling عنوان فارسی مقاله: ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی بازده بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی

ترجمه مقاله انگلیسی بازده بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی عنوان انگلیسی مقاله: High efficiency protoplast isolation from in vitro cultures and hairy roots of Maesa lanceolata عنوان فارسی مقاله: کارای […]