ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی مدل ترمودینامیکی برای داپ کردن نانوذرات

ترجمه مقاله انگلیسی مدل ترمودینامیکی برای داپ کردن نانوذرات عنوان انگلیسی مقاله: A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles عنوان فارسی مقاله: مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی فعالیت لیزی جهت جلوگیری از خوردگی پوششهای طلا

ترجمه مقاله انگلیسی فعالیت لیزی جهت جلوگیری از خوردگی پوششهای طلا عنوان انگلیسی مقاله: Laser treatment for corrosion prevention of electrical contact gold coating عنوان فارسی مقاله: عملیات لیزری برای جلوگیری از […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی مدلسازی سیستم کبالت- پلاتین با فازها

ترجمه مقاله انگلیسی مدلسازی سیستم کبالت- پلاتین با فازها عنوان انگلیسی مقاله: Thermodynamic modeling of fcc order/disorder transformations in the Co–Pt system عنوان فارسی مقاله: مدلسازی ترمودینامیک استحاله منظم/ نامنظم شدن ساختار […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی تهیه جامدات متخلخل از میکاهای فلوئور دار

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی تهیه جامدات متخلخل از میکاهای فلوئور دار عنوان انگلیسی مقاله: Preparation of novel porous solids from alumina-pillared fluorine micas by acid-treatment عنوان فارسی مقاله: آماده سازی تهیه جامدات […]